Katalog publikací

Připravujeme k novele ZPP:

Zákon o pedagogických pracovnících
M. Trunda, P. Šimáček
právní stav k 1. 10. 2014

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
2. vydání, Pavel Šimáček
právní stav k 1. 10. 2014
Pouze formát E_knihy

K novelám ZP a občanského zákoníku

Cestovní náhrady ve školství
Jaroslav Stránský
právní stav k 1. 9. 2014

Otázky z praxe pracovního práva
2. vydání, V. Berka
právní stav k 1. 9. 2014

Pracovní doba a platové předpisy ve školství
1. vydání, kolektiv autorů
právní stav k 1. 10. 2014

FKSP a závodní stravování
Markéta Vondráčková
právní stav k 1.10.2014

FKSP a závodní stravování

Aktuálně v nabídce:

Školský zákon s odborným výkladem
4. vydání, P. Vokáč
právní stav k 1. 1. 2013
- aktuální i v roce 2014

Školský zákon

Zákoník práce ve školské praxi E_kniha - 1. vydání, J. Stránský
právní stav k 1. 4. 2012

 

 

Platové předpisy
3. vydání, kolektiv autorů
právní stav k 1. 1. 2012

Platové předpisy 2011 ve veřejných službách a správě

 

 
 
 

 

Katalog prací
právní stav platný v roce 2014
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

Aktuální semináře - září:

Novela zákona o pedagogických pracovnících

 

sály

 • 19. 9. Ostrava, SŠTaD, Moravská 2, Vítkovice
  - Pozor změna termínu! (Původně 17.9.)

 

Obsazenost sálu

 • 23. 9. Liberec, Jedličkův ústav, stacionář, Jestřábí 6

 

Obsazenost sálu

BOZP ve školách a změny v legislativě 2014

BOZP ve školách a změny v legislativě 2014

 

 

 • Ostrava, 30. 9., SPŠEaI, Kratochvílova 1490/7

 

Obsazenost sálu

-------------------------------------------------------------------------------

Software

Evidence pracovní doby a nejen to! + Kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu

Evidence pracovní doby

pouze 1 500 Kč.

Implementováno řešení evidence práce pedagogů dle § 22a odst. 2) a 3) zákona o pedagogických pracovnících.

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

 

Personální kancelář Platy

Personální kancelář PlatyStáhněte si novou verzi pro rok 2014:
6.4.x. aktualizuje šablony (pracovně právní předlohy) v novém znění dle novel zákoníku práce a nového občanského zákoníku a dále významně posiluje možnosti sestavení vlastního platového řádu ve smyslu § 6 nařízení vlády.

Soukromé školy - nová verze rozšiřuje využití programu i pro organizace soukromého sektoru, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

Program zpracovává podklady pro mzdovou účetní a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Pokladna - zahoďte papírovou verzi

Pokladna

Jednoduché ale účinné vedení pokladny. Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy. Snadné vyhledávání účetních dokladů. (aktuální verze 2.4.1)

Podrobnosti zde

 

 

Publikace
Edice "Ptejte se autorů" - školní legislativní pilíře, o které se můžete opřít!

 • Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem
 • Praktikum odborné kvalifiklace pedagogických pracovníků
 • Zákoník práce ve školské praxi
 • Školský zákon s odborným výkladem
 • Platové předpisy a evidence pracovní doby
 • Katalog prací, nařízení vlády č. 222/2010 Sb.

 

Události ve školské a pracovněprávní legislativě:

Zákon o pedagogických pracovnících

Senát ČR, schválil novelu, která má řeší zejména situaci s nekvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kterým končí výjimka k 31. 12. 2014 (ředitelé škol mohou na nezbytně nutnou dobu uplatnit výjimku pro některého ze svých zaměstnanců, který nesplňuje podmínky kvalifikace nebo u zaměstnanců, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi, upustit od plnění odborné kvalifikace, návrh dále řeší tzv. rodilé mluvčí a další odborné pracovníky ve školství, mezi které patří umělci, trenéři, mistři odborného výcviku). Novelu schválil Senát ČR dne 27. 8. 2014. Novela dále míří k podpisu prezidenta, poté vyjde ve Sbírce zákonů. Účinnost novely začíná 1.1.2015.

V této sovislosti připravujeme 2 publikace, které by měly vyjít po zveřejnění novely zákona ve Sbírce zákonů (předpoklad říjen)

Poslední novela č. 198/2012 přinesla především změny v získávání odborné kvalifikace, jejichž cílem je zajištění větší prostupnosti mezi některými kategoriemi pedagogických pracovníků a navrhuje novou úpravu odborné kvalifikace pro ty kategorie pedagogických pracovníků, které dosud odbornou kvalifikaci upravenu neměly. Dále přináší novou úpravu přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah (tzv. přespočetných hodin) a zpřesňuje a doplňuje některá ustanovení týkající se akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V září loňského roku jedinou formální změnu v textu zákona přinesl zákona č. 333/2016 Sb., o výkonu ústavní výchovy, který v § 5 a §16 slova "školských zařízení pro preventivně výchovnou péči" nahradil slovy "středisek výchovné péče".

Platové předpisy

Dne 16. července 2013 vláda schválila novelu 210/2013 Sb. nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,..., která zvýšila minimální mzdu z původních 8 000 Kč na 8 500 Kč. V této souvislosti došlo i k úpravě nejnižší úrovně zaručené mzdy - text nařízení vlády zde

Zákoník práce

Zákon 303/2013 Sb. vnesl do zákoníku práce nová ustanovení v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku práce

Novela zákoníku práce ze dne 16. května 2013 se týká zejména úpravy § 39, uvolnění možnosti tzv. "řetězení pracovních poměrů" Novela nabyla účinnosti 1. srpna 2013 - znění novely naleznete zde

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. 4. 2012 přinesla celou řadu změn, která dotýká i pracovněprávních vztahů ve školách a školských zařízeních. Více se dočtete v naší rozsáhlé publikaci s celou řadou konkrétních doporučení a upozornění - Zákoník práce ve školské praxi, celý náklad byl rychle rozebrán, publikace je k dispozici v elektronické verzi (E_kniha).

Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.

V souvislosti se zákoníkem práce byly novelizovány i další předpisy, které úzce souvisí s pracovně právními vztahy, to se týká zejména zákona o specifických zdravotních službách. Předpis byl upraven novelou č. 47/2013 Sb., která nabyla účinnosti den 1. dubna 2013. Novela přinesla konec přechodného období a změny zejména ve vysílání zaměstnanců na prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Rovněž došlo ke změnám v termínech u vysílání zaměstnanců na preventivní lékařské prohlídky.

Školský zákon

Připravuje se novela školského zákona. Poslední významné novely byly provedeny zákonem č. 472/2011 Sb. a dále zákonem 370/2012 ze dne 24. října 2012 přinesly řadu podstatných změn a zejména poslední novela dále znovu upravila podmínky maturitních zkoušek. V zásadě lze říci že novela vypustila tři povinné předměty, povinnou část tvoří pouze předměty dva. Maturita má jednotnou úroveň zadání. Změny se týkají dále vzájemné úhrady neinvestičních výdajů za děti a žáky mezi obcemi a pravidel určení podílu obcí na financování školy se společným školským obvodem a školy zřizované svazkem obcí, a to v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní. Výklad jednotlivých ustanovení naleznete v naší publikaci jejíž novelizované vydání vyšlo v březnu 2013 - Školský zákon s odborným výkladem.

V letošním roce jedinou formální změnu v textu zákona přinesl v červnu zákon 241/2013 o změně některých zákonů, který v § 137 školského zákona nahradil slova "Investiční fond" na "Fond investic".