Katalog publikací

Platové předpisy ve školství 2016
v distribuci

Zákon o pedagogických pracovnících 2016
v distribuci

Školský zákon s odborným výkladem
připravujeme k další novele
právní stav k 1.9.2016
(vydání červen/červenec 2016)

Školský zákon 2016

Zákoník práce ve školské praxi
2. vydání, J. Stránský
právní stav k 1.4. 2016
datum vydání - duben 2016

Otázky z praxe pracovního práva
2. vydání, V. Berka
právní stav k 1. 4. 2016
datum vydání - duben 2016

 

Cestovní náhrady ve školství
Jaroslav Stránský
právní stav k 1. 1. 2015

FKSP a závodní stravování
Markéta Vondráčková

FKSP a závodní stravování

Katalog prací
platný právní stav
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

 

 

Aktuální semináře - programy a další informace naleznete zde

 

 

 • 30. 5. Praha - ČSVTS, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu
 • 3. 6. Ostrava - SŠTaD, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu
 • 6. 6. Brno - SŠIaS, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 7. 6. Olomouc - SŠZaZ, U Hradiska 4

 

Obsazenost sálu

Novela školského zákona 2016

-----------------------------------------------------------------------------------

Personální kancelář Platy

Již nyní připravujeme modul k administraci nového kariérního systému pedagogických pracovníků.

Aktualizace 6.6.5 - nová aktualizace. Podrobnosti naleznete pod tlačítkem Aktualizace

Personální kancelář Platy

Přečtěte si návod k aktualizaci 6.5.5. zde

Poslední platová legislativa:
- novela nařízení vlády byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 26.10.2015 pod číslem 278/2015 Sb.
- text předpisu naleznete zde

Nahlédněte na změny a nárůsty v tabulkách č. 1 a 9 zde

Starší aktualizace z roku 2015 - převod z 31.10.na 1.11.2015) návod zde

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdové účetnictví a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify, dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Program je určen i pro soukromé školy, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

 

Evidence pracovní doby a nejen to! + kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Uvolněna verze 2.6.1. - kompletní aktualizace dle pracovně právních předpisů platných k 1. 1. 2016

Implementováno řešení evidence práce pedagogů dle § 22a odst. 2) a 3) zákona o pedagogických pracovnících.

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

 

Pokladna - zahoďte papírovou verzi - je ideální čas k přechodu na nový účetní rok!

Pokladna

Uvolněna verze 2.6.1. - aktualizace dle účetních předpisů platných k 1. 1. 2016

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů.

Více o pokladně zde

 


Novinky v publikacích z edice "Ptejte se autorů":

Školský zákon s odborným výkladem - připravujeme k další rozsáhlé novele zákona (červen/červenec 2016)

V publikaci naleznete komplexní odborný výklad zákona, grafické řešení textu přehledně zobrazuje nástup účinnosti jednotlivých paragrafů novel.
- 1. 9. 2016 - 1. 1. 2017
- 1. 1. 2017 - 1. 9. 2017
- 1. 9. 2017 - 30. 8. 2018 a dále

Ke knize obdržíte elektronickou verzi předpisu na CD v sestavených úplných zněních dle jednotlivých etap účinnosti od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2018 s jejich barevným grafickým rozlišením

 

Platové předpisy ve školství, veřejných službách a správě
2016

Nepostradatelná příručka personalisty se spoustou příkladů a návodných řešení.

 

Zákon o pedagogických pracovnících
s odborným výkladem - Pavel Šimáček, Michal Trunda

- ve Sbírce zákonů byla 28. prosince zveřejněna novela č. 379/2015 Sb., vydání publikace očekávejte aktuálně ke konci ledna 2016.

Neustálé změny požadavků na výkon tak odpovědné profese spolu s rozšiřováním výjimek přináší vedení škol i samotnýmpedagogům velké problémy s posuzovánímkonkrétních situací Věřím, že jim naše příručka bude ku pomoci. (P. Šimáček)

Náhledy naleznete v Katalogu publikací

Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem obsahuje ucelený komplet navazujících předpisů:

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících...
 • NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti...
 • Vyhláška č. 263/2006 Sb., kterou se stanoví pracovní řád...
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání ped. pracovníků...
 • Metodický výklad MŠMT k aplikaci novely zákona o ped. pracovnících
 • Právní výklad MŠMT k přespočetným hodinám

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

 • Doplňující publikace, kde naleznete řešení a příklady vycházející z konkrétních situací na školách
 • Na zřetel jsou brány i předcházející předpisy ke kvalifikaci, podle kterých „služebně starší“ pedagogové i dnes plní odbornou kvalifikaci

------------------------------------------------------------------------------

Události ve školské a pracovněprávní legislativě:

Školský zákon

Dne 24.5. byla schválena podstatná a rozsáhlá novela školského zákona. Novela se týká zejména úpravy povinného ročníku předškolního vzdělávání a v jeho souvislosti úpravou spádových obvodů pro předškolní vzdělávání, dále úpravou maturitních zkoušek a zavedením povinné maturity z matematiky, další úpravou přijímacích zkoušek na střední školy apod. Prošel rovněž pozměňovací návrh, který má umožnit individuální domácí vzděláván i pro děti na druhém stupni základních škol.

Věnujte pozornost: 21. ledna 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která vejde v účinnost 1. září 2016. Test vyhlášky naleznete zde

Poslední platná novela školského zákona (ve zkratce)

Rozsáhlá novela školského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 17. dubna 2015. Poslanci nepřijali ustanovení o registru pedagogických pracovníků. Novela se dotkla mnoha paragrafů, přitom ne všechny jsou účinné od stejného data. Jen v tomto roce budou postupně platná tři znění, a to od 1.1. 2015 do 30. 4. 2015, dále od 1. 5. 2015 do 31. 8. 2015 a od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a poslední znění od 1. 9. 2016.

Novela školského zákna se dotkla zejména vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, přijímání dětí do přípravných tříd základní školy, jednotných zadání závěrečných zkoušek, vzdělávání v cizím jazyce, školních řádů, omezení možnosti prodeje některých potravin a nápojů, pracovních poměrů ředitelů škol a školských zařízení, správního řízení ve školách, obcí při zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky.

Mimo jiné novelizovala mnoho dalších předpisů jako zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o specifických zdravotních službách a zákona o pedagogických pracovnících.

Dále stanovila MŠMT upřesnit zákonná ustanovení navazujícími vyhláškami, a to zejména konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a normovanou finanční náročnost, postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření, organizaci poskytování podpůrných opatření, organizaci a pravidla vzdělávání podle § 16 odst. 9, průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením, podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu, náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření, pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.

Zákon o pedagogických pracovnících

ve Sbírce zákonů byla 28. prosince zveřejněna novela č. 379/2015 Sb. Zavedla nová pravidla minimálního trvání pracovního poměru na dobu určitou v případě pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Sjednání pracovního poměru na dobu kratší je možné pouze v případech, kdy jsou pro to dány objektivní důvody. Současně je zkrácena také celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami oproti obecné úpravě zákoníku práce. Jedná se zejména o vložení nového § 23a - Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka.

Předposlední novela č. 197/2014 Sb., byla zveřejněna ve Sbírce zákonu dne 12. 9. 2014. Řeší zejména situaci s nekvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kterým skončila výjimka k 31. 12. 2014 (ředitelé škol mohou na nezbytně nutnou dobu uplatnit výjimku pro některého ze svých zaměstnanců, který nesplňuje podmínky kvalifikace nebo u zaměstnanců, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi, upustit od plnění odborné kvalifikace, návrh dále řeší tzv. rodilé mluvčí a další odborné pracovníky ve školství, mezi které patří umělci, trenéři, mistři odborného výcviku). Účinnost novely - 1. 1. 2015.

Platové předpisy

Od 1. 1. 2016 vešla v účinnost novelu nařízení vlády č. 233/2015 Sb., která upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,... S platností od 1. 1. 2016 bude činit minimální mzda 9 900 Kč nebo 58,70 Kč/hod. V této souvislosti došlo i k úpravě nejnižší úrovně zaručené mzdy - text nařízení vlády zde

1. 11. 2015 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 278/2014 Sb. které zvýšilo ve veřejných službách a správě platové tabulky o 3%. U učitelů v platové tabulce č. 9. byl přidán 6 platový stupeň a změny platových tarifů byly provedeny nerovnoměrně. MŠMT zde projevilo snahu napravit dřívější pokřivení stupnic platových tarifů.

MŠMT vydalo v roce 2013 metodický pokyn k odměňování a katalogu prací! Odkaz ke stažení dokumentu zde

Zákoník práce

Poslení změna zákoníku práce byla proveden novelou č. 205/2015, byly provedeny důležité úpravy týkající se dohod uzavíraných mimo pracovní poměr, došlo ke zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a zásadním způsobem byla novelizována ustanovení o náhradách majetkové a nemajetkové újmy. Text novely naleznete zde

Významná novela zákoníku práce byla provedena zákonem 250/2014, o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, ze dne 14 října 2014, který zásadním způsobem změnil zejména § 122 zákoníku práce, kde zrušil možnost sjednávání smluvního platu a dále v § 123 odst. 6 písm. e) upravil podmínky zvláštního způsobu zařazení zaměstnance do platové třídy (tzv. tarify v rozpětí).