Katalog publikací

Platové předpisy ve školství
v distribuci

Školský zákon s odborným výkladem
právní stav k 1.9.2016

Školský zákon 2016

Zákon o pedagogických pracovnících
- VYPRODÁNO

Zákoník práce ve školské praxi
2. vydání, J. Stránský - VYPRODÁNO

Otázky z praxe pracovního práva
2. vydání, V. Berka - připravujeme
datum vydání - říjen 2017

 

Cestovní náhrady ve školství
Jaroslav Stránský - VYPRODÁNO

FKSP a závodní stravování
Markéta Vondráčková - VYPRODÁNO

FKSP a závodní stravování

Katalog prací
platný právní stav
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

 

 

Aktuálně k platovým předpisům - další připravovaná novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Semináře k platovým předpisům

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Personální kancelář Platy - platná verze pro rok 2017 (2.7.0 a vyšší)

Personální kancelář Platy

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdové účetnictví a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify, dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Program je určen i pro soukromé školy, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

 

Evidence pracovní doby a nejen to! + kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Uvolněna verze 2.7.3. - kompletní aktualizace dle pracovně právních předpisů platných k 1. 1. 2017

Implementováno řešení evidence práce pedagogů dle § 22a odst. 2) a 3) zákona o pedagogických pracovnících.

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

 

Pokladna

Pokladna

Uvolněna verze 2.7.1. - aktualizace dle účetních předpisů platných k 1. 1. 2017

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů.

Více o pokladně zde


 

Další z edice "Ptejte se autorů":

Novinky v publikacích z edice "Ptejte se autorů":

Publikace Školský zákon je již skladem, ale vzhledem k prázdninovému provozu škol budeme publikace rozesílat před přípravným týdnem v srpnu. Pokud publikaci potřebujete zaslat dříve napište požadavek na resk@resk.cz

Školský zákon s odborným výkladem

V publikaci naleznete komplexní odborný výklad zákona, grafické řešení textu přehledně zobrazuje nástup účinnosti jednotlivých paragrafů novel.
- 1. 9. 2016 - 1. 1. 2017
- 1. 1. 2017 - 1. 9. 2017
- 1. 9. 2017 - 30. 8. 2018 a dále

Bonus - ke knize obdržíte CD se sestavou 10 novel navazujících vyhlášek s grafickým vyznačením změn platných od 1.9.2016

Školský zákon

V souvislostí s předchozí novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a jeho tzv. inkluzí byly v červnu aktualizovány prostřednictvím novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních následující vyhlášky MŠMT:

 1. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři...
 2. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání...
 3. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky...
 4. Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání...
 5. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních...
 6. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání...
 7. Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních...
 8. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou...
 9. Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech...

Změny ve vyhláškách nabývají účinnosti 1. 9. 2016, text novel vyhlášek si můžete stáhnout zde

Platové předpisy ve školství, veřejných službách a správě

Nepostradatelná příručka personalisty se spoustou příkladů a návodných řešení.

 

Zákon o pedagogických pracovnících
s odborným výkladem - Pavel Šimáček, Michal Trunda

- ve Sbírce zákonů byla 28. prosince zveřejněna novela č. 379/2015 Sb., vydání publikace očekávejte aktuálně ke konci ledna 2016.

Neustálé změny požadavků na výkon tak odpovědné profese spolu s rozšiřováním výjimek přináší vedení škol i samotnýmpedagogům velké problémy s posuzovánímkonkrétních situací Věřím, že jim naše příručka bude ku pomoci. (P. Šimáček)

Náhledy naleznete v Katalogu publikací

Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem obsahuje ucelený komplet navazujících předpisů:

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících...
 • NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti...
 • Vyhláška č. 263/2006 Sb., kterou se stanoví pracovní řád...
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání ped. pracovníků...
 • Metodický výklad MŠMT k aplikaci novely zákona o ped. pracovnících
 • Právní výklad MŠMT k přespočetným hodinám

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

 • Doplňující publikace, kde naleznete řešení a příklady vycházející z konkrétních situací na školách
 • Na zřetel jsou brány i předcházející předpisy ke kvalifikaci, podle kterých „služebně starší“ pedagogové i dnes plní odbornou kvalifikaci

------------------------------------------------------------------------------

Události ve školské a pracovněprávní legislativě:

Školský zákon

V souvislostí s předchozí novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a jeho tzv. inkluzí byly v červnu aktualizovány prostřednictvím novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních následující vyhlášky MŠMT:

 1. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři...
 2. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání...
 3. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky...
 4. Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání...
 5. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních...
 6. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání...
 7. Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních...
 8. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou...
 9. Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech...

Změny ve vyhláškách nabývají účinnosti 1. 9. 2016, text novel vyhlášek si můžete stáhnout zde

Dne 24.5. 2016 byla schválena podstatná a rozsáhlá novela školského zákona. Novela se týká zejména úpravy povinného ročníku předškolního vzdělávání a v jeho souvislosti úpravou spádových obvodů pro předškolní vzdělávání, dále úpravou maturitních zkoušek a zavedením povinné maturity z matematiky, další úpravou přijímacích zkoušek na střední školy apod. Prošel rovněž pozměňovací návrh, který má umožnit individuální domácí vzděláván i pro děti na druhém stupni základních škol.

Věnujte pozornost: 21. ledna 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která vejde v účinnost 1. září 2016. Test vyhlášky naleznete zde

Zákon o pedagogických pracovnících

ve Sbírce zákonů byla 28. prosince zveřejněna novela č. 379/2015 Sb. Zavedla nová pravidla minimálního trvání pracovního poměru na dobu určitou v případě pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Sjednání pracovního poměru na dobu kratší je možné pouze v případech, kdy jsou pro to dány objektivní důvody. Současně je zkrácena také celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami oproti obecné úpravě zákoníku práce. Jedná se zejména o vložení nového § 23a - Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka.

Předposlední novela č. 197/2014 Sb., byla zveřejněna ve Sbírce zákonu dne 12. 9. 2014. Řeší zejména situaci s nekvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kterým skončila výjimka k 31. 12. 2014 (ředitelé škol mohou na nezbytně nutnou dobu uplatnit výjimku pro některého ze svých zaměstnanců, který nesplňuje podmínky kvalifikace nebo u zaměstnanců, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi, upustit od plnění odborné kvalifikace, návrh dále řeší tzv. rodilé mluvčí a další odborné pracovníky ve školství, mezi které patří umělci, trenéři, mistři odborného výcviku). Účinnost novely - 1. 1. 2015.

Platové předpisy

K 1. 9. 2016 vešla v účinnost novela nařízení vlády č. 273/2016 Sb. ve které došlo:

Text novely si můžete stáhnout zde

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. - Poslední novely

Novela nařízení vlády č. 316/2016 Sb. má 2 data účinnosti:

změny účinné od 1. 1. 2017
- převod zaměstnanců v sociálních službách z platové tabulky č. 3 do tabulky č. 2
- zvýšení platových tarifů v tabulkách č. 2, 3, 6, 8

změny účinné od 1. 11. 2016
- převod nepedagogických zaměstnanců z platové tabulky č. 3 do tabulky č. 1
- zvýšení platových tarifů v tabulkách č. 1, 3, 4, 5, 7

Text novely 316/2016 ke stažení zde

Novela nařízení vlády č. 273/2016 Sb. - účinná k 1. 9. 2016
-
v tabulce pedagogických pracovníků došlo k navýšení platových tarifů v průměru o 6% a zároveň k restrukturalizaci tabulky, přibyl další - druhý platový stupeň
- nepedagogičtí pracovníci jsou přeřazeni k 1. 9. do tabulky č. 3

Text novely 273/2016 ke stažení zde
Platové tabulky se zvýrazněním navýšení zde

Zákoník práce

Poslení změna zákoníku práce byla proveden novelou č. 205/2015, byly provedeny důležité úpravy týkající se dohod uzavíraných mimo pracovní poměr, došlo ke zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a zásadním způsobem byla novelizována ustanovení o náhradách majetkové a nemajetkové újmy. Text novely naleznete zde

Významná novela zákoníku práce byla provedena zákonem 250/2014, o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, ze dne 14 října 2014, který zásadním způsobem změnil zejména § 122 zákoníku práce, kde zrušil možnost sjednávání smluvního platu a dále v § 123 odst. 6 písm. e) upravil podmínky zvláštního způsobu zařazení zaměstnance do platové třídy (tzv. tarify v rozpětí).