Katalog publikací

Pracovní doba a platové předpisy ve školství
právní stav k 1. 1. 2015

Školský zákon s odborným výkladem

Zákon o pedagogických pracovnících
- dotisk - právní stav k 1. 9. 2015 objednávky z června a července budou vyřízeny po schválení novely zákona a dotisku publikace.

ZPPPOKPP

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
právní stav k 1. 1. 2015

Cestovní náhrady ve školství
Jaroslav Stránský
právní stav k 1. 1. 2015

Cestovní náhrady

 

Katalog prací
platný právní stav
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

Připravujeme na září:

FKSP a závodní stravování
Markéta Vondráčková
právní stav k 1. 9. 2015

FKSP a závodní stravování

Otázky z praxe pracovního práva
2. vydání, V. Berka
právní stav k 1. 9. 2015
datum vydání - září

 

 

 

 

 

Aktuální semináře

 

 sály

 • 19. 10. Praha - ČSVTS, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu

 • 20. 10. Ostrava - SŠTaD, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu

 • 21. 10. Olomouc - SŠZaZ, U Hradiska 4

 

Obsazenost sálu

 • 22. 10. Brno - SŠIaS, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 3. 12. Ostrava - SPŠEI, - pozor změna termínu (původně 15.10.)

 

Obsazenost sálu

Kompletní seznam seminářů - podzim 2015 naleznete zde

 

semináře

Personální kancelář Platy 2015 - (aktuální verze 6.5.1. - platná do 31.10.2015)

Personální kancelář Platy

Aktualizaci programu (verze 6.5.2.) očekávejte k datu vydání novely NV 564/2006 Sb. ve Sbírce zákonů - nové platové tabulky k 1.11.2015

Převod platů a tisk nových platových výměrů dle nových platových tabulek k 1.11.2015 proběhne jako vždy hromadně automaticky

V současné době nelze používat verze nižší než 6.5.1.! Verze 6.5.1 aktualizují program dle novel 224/2014 Sb. a 303/2014 Sb.

Před aktualizací na verzi 6.5.1. si přečtěte pokyny zde

Úplné znění NV 564/2006 Sb. ve znění 303/2014 Sb. ke stažení zde

Historie - aktualizace k 1.11.2014 verze 6.4.5-6. - pokyny zde
- přechodová aktualizace novely NV č. 224/2014 Sb.

 

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdovou účetní a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Od roku 2014 je program určen i pro soukromé školy, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

 

Evidence pracovní doby a nejen to! + Kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Aktuální verze 2.5.3.

Implementováno řešení evidence práce pedagogů dle § 22a odst. 2) a 3) zákona o pedagogických pracovnících.

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

 

Pokladna - zahoďte papírovou verzi - je ideální čas k přechodu na nový účetní rok!

Pokladna

Aktuální verze 2.5.1.

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů. (aktuální verze 2.4.1)

Více o pokladně zde

 


Novinky v publikacích z edice "Ptejte se autorů":

Školský zákon s odborným výkladem - vyprodáno

V publikaci naleznete komplexní odborný výklad zákona, grafické řešení textu přehledně zobrazuje nástup účinnosti jednotlivých paragrafů novely č. 82/2015 Sb.

Ke knize obdržíte elektronickou verzi předpisu na CD v sestavených úplných zněních dle jednotlivých etap účinnosti s jejich barevným grafickým rozlišením

 

Platové předpisy 2015

Platové předpisy ve veřejných službách a správě
a p
racovní doba ve školství

Nepostradatelná příručka personalisty se spoustou příkladů a návodných řešení.

Zákoník práce nepředepisuje, jakým způsobem má zaměstnavatel evidovat pracovní dobu . Zaměstnavateli je tedy dána možnost zvolit takový způsob evidence, který mu bude vyhovovat a bude odpovídat specifickým podmínkám jeho organizace a konkrétního pracoviště.

 

 

Zákon o pedagogických pracovnícíchZPP
s odborným výkladem - Pavel Šimáček, Michal Trunda

- připravujeme aktualizovaný dotisk, objednávky z června a července budou vyřízeny po schválení novely zákona a dotisku publikace.

Neustálé změny požadavků na výkon tak odpovědné profese spolu s rozšiřováním výjimek přináší vedení škol i samotnýmpedagogům velké problémy s posuzováním konkrétních situací Věřím, že jim naše příručka bude ku pomoci. (P. Šimáček)

Náhledy naleznete v Katalogu publikací

Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem obsahuje ucelený komplet navazujících předpisů:

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících...
 • NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti...
 • Vyhláška č. 263/2006 Sb., kterou se stanoví pracovní řád...
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání ped. pracovníků...
 • Metodický výklad MŠMT k aplikaci novely zákona o ped. pracovnících
 • Právní výklad MŠMT k přespočetným hodinám

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

 • Doplňující publikace, kde naleznete řešení a příklady vycházející z konkrétních situací na školách
 • Na zřetel jsou brány i předcházející předpisy ke kvalifikaci, podle kterých „služebně starší“ pedagogové i dnes plní odbornou kvalifikaci

Novela zákona o pedagogických pracovnících byla 12. 9. 2014 zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 197. Text novely zde Připravili jsme pro Vás ke stažení úplné znění předpisu s vyznačením změn, text si můžete bezplatně stáhnout zde

------------------------------------------------------------------------------

Události ve školské a pracovněprávní legislativě:

Co přináší novela školského zákona (ve zkratce)

Rozsáhlá novela školského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 17. dubna 2015. Poslanci nepřijali ustanovení o registru pedagogických pracovníků. Novela se dotkla mnoha paragrafů, přitom ne všechny budou účinné od stejného data. Jen v tomto roce budou postupně platná tři znění, a to od 1.1. 2015 do 30. 4. 2015, dále od 1. 5. 2015 do 31. 8. 2015 a od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a poslední znění zatím bez omezení od 1. 9. 2016 Všechna uvedená znění jsou implementována do současné novely. Orientovat se v nich prostřednictvím zveřejnění ve Sbírce záknů bude velmi obtížné. Připravili jsme proto výklad jednotlivých ustanovení s grafickým znázorněním platnosti jednotlivých znění, které naleznete v naší publikaci.

Novela školského zákna se dotkla zejména vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, přijímání dětí do přípravných tříd základní školy, jednotných zadání závěrečných zkoušek, vzdělávání v cizím jazyce, školních řádů, omezení možnosti prodeje některých potravin a nápojů, pracovních poměrů ředitelů škol a školských zařízení, správního řízení ve školách, obcí při zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky.

Mimo jiné novelizovala mnoho dalších předpisů jako zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o specifických zdravotních službách a zákona o pedagogických pracovnících.

Dále stanovila MŠMT upřesnit zákonná ustanovení navazujícími vyhláškami, a to zejména konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a normovanou finanční náročnost, postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření, organizaci poskytování podpůrných opatření, organizaci a pravidla vzdělávání podle § 16 odst. 9, průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením, podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu, náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření, pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.

 

Zákon o pedagogických pracovnících

Na pořadu jednání poslanecké sněmovny je další novela zákona o pedagogických pracovnících. Cílem návrhu zákona je zavedení pravidla minimálního trvání pracovního poměru na dobu určitou v případě pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Sjednání pracovního poměru na dobu kratší je třeba umožnit v případě, kdy jsou pro to dány objektivní důvody. Současně má být zkrácena celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami oproti obecné úpravě zákoníku práce. Jedná se zejména o vložení nového § 23a - Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka. Jedná se o sněmovní tisk 407/0.

Novela č. 197/2014 Sb., byla zveřejněna ve Sbírce zákonu dne 12. 9. 2014. Řeší zejména situaci s nekvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kterým skončila výjimka k 31. 12. 2014 (ředitelé škol mohou na nezbytně nutnou dobu uplatnit výjimku pro některého ze svých zaměstnanců, který nesplňuje podmínky kvalifikace nebo u zaměstnanců, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi, upustit od plnění odborné kvalifikace, návrh dále řeší tzv. rodilé mluvčí a další odborné pracovníky ve školství, mezi které patří umělci, trenéři, mistři odborného výcviku). Účinnost novely - 1. 1. 2015.

Text předpisu si můžete stáhnout zde

Připravili jsme pro Vás ke stažení úplné znění předpisu s vyznačením změn, text si můžete bezplatně stáhnout zde

V této sovislosti jsme připravili 2 publikace:

Poslední novela č. 198/2012 přinesla především změny v získávání odborné kvalifikace, jejichž cílem je zajištění větší prostupnosti mezi některými kategoriemi pedagogických pracovníků a navrhuje novou úpravu odborné kvalifikace pro ty kategorie pedagogických pracovníků, které dosud odbornou kvalifikaci upravenu neměly. Dále přináší novou úpravu přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah (tzv. přespočetných hodin) a zpřesňuje a doplňuje některá ustanovení týkající se akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Platové předpisy

Dne 1. 11. 2014 vešlo v účinnost nařízení vlády č. 224/2014 Sb. Ve veřejných službách a správě se zvedly platové tabulky o 3,5%. U učitelů v platové tabulce č. 8. byly změny platových tarifů provedeny nerovnoměrně. MŠMT zde projevilo snahu napravit dřívější pokřivení stupnic platových tarifů. Došlo k úpravě zvláštního způsobu určení platového tarifu (u pedagogických pracovníků nebude možné používat tarify v rozpětí, obdobně u nepedagogických pracovníků od 6. platové třídy výše). Následovala další novela č. 303/2014 Sb., která vložila novou tabulku č. 3 pro pracovníky v sociálních službách, opět došlo k přečíslování platových tabulek z 1 - 8 (NV224/2014 Sb.) na 1 - 9 (NV 303/2014 Sb.), rovněž příloha má nové číslo 10. Změnily se částky v tabulkách č. 2, č. 3, č. 6, č. 8, které se týkají pracovníků v sociálních službách a zdravotníků. Pedagogičtí pracovníci mají nově tabulku č. 9 (pouze přečíslování – bez změny částek), úředníci tabulku č. 4.

Dne 15. září 2014 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 204/2014 Sb. která upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,... S platností od 1. 1. 2015 bude činit minimální mzda 9 200 Kč (55 Kč/ hod) . V této souvislosti došlo i k úpravě nejnižší úrovně zaručené mzdy - text nařízení vlády zde

Zákoník práce

Poslední významná novela zákoníku práce byla provedena zákonem 250/2014, o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, ze dne 14 října 2014, který zásadním způsobem změnil zejména § 122 zákoníku práce, kde zrušil možnost sjednávání smluvního platu a dále v § 123 odst. 6 písm. e) upravil podmínky zvláštního způsobu zařazení zaměstnance do platové třídy (tzv. tarify v rozpětí).

Zákon 303/2013 Sb. vnesl do zákoníku práce nová ustanovení v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku práce

Novela zákoníku práce ze dne 16. května 2013 se týká zejména úpravy § 39, uvolnění možnosti tzv. "řetězení pracovních poměrů" Novela nabyla účinnosti 1. srpna 2013 - znění novely naleznete zde

Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.

V souvislosti se zákoníkem práce byly novelizovány i další předpisy, které úzce souvisí s pracovně právními vztahy, to se týká zejména zákona o specifických zdravotních službách. Předpis byl upraven novelou č. 47/2013 Sb., která nabyla účinnosti den 1. dubna 2013. Novela přinesla konec přechodného období a změny zejména ve vysílání zaměstnanců na prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Rovněž došlo ke změnám v termínech u vysílání zaměstnanců na preventivní lékařské prohlídky.