Katalog publikací

Skladem:

Školský zákon s odborným výkladem
právní stav k 1. 5. 2015

Školský zákon 2015

Pracovní doba a platové předpisy ve školství
právní stav k 1. 1. 2015

Zákon o pedagogických pracovnících
právní stav k 1. 1. 2015

ZPPPOKPP

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
právní stav k 1. 1. 2015

Cestovní náhrady ve školství
Jaroslav Stránský
právní stav k 1. 1. 2015

Připravujeme:

Otázky z praxe pracovního práva
2. vydání, V. Berka
právní stav k 1. 9. 2015

FKSP a závodní stravování
Markéta Vondráčková
právní stav k 1. 1. 2015

FKSP a závodní stravování

Katalog prací
právní stav platný k 1.1.2015
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

Novinky v publikacích z edice "Ptejte se autorů" - právě vyšlo:

Školský zákon s odborným výkladem

V publikaci naleznete komplexní odborný výklad zákona, grafické řešení textu přehledně zobrazuje nástup účinnosti jednotlivých paragrafů novely č. 82/2015 Sb.

Ke knize obdržíte elektronickou verzi předpisu na CD v sestavených úplných zněních dle jednotlivých etap účinnosti s jejich barevným grafickým rozlišením

 

Platové předpisy 2015

Platové předpisy ve veřejných službách a správě
a p
racovní doba ve školství

Nepostradatelná příručka personalisty se spoustou příkladů a návodných řešení.

Zákoník práce nepředepisuje, jakým způsobem má zaměstnavatel evidovat pracovní dobu . Zaměstnavateli je tedy dána možnost zvolit takový způsob evidence, který mu bude vyhovovat a bude odpovídat specifickým podmínkám jeho organizace a konkrétního pracoviště.

 

ZPP

Zákon o pedagogických pracovnících
s odborným výkladem - Pavel Šimáček, Michal Trunda

Neustálé změny požadavků na výkon tak odpovědné profese spolu s rozšiřováním výjimek přináší vedení škol i samotným pedagogům velké problémy s posuzováním konkrétních situací Věřím, že jim naše příručka bude ku pomoci. (P. Šimáček)

Náhledy naleznete v Katalogu publikací

Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem obsahuje ucelený komplet navazujících předpisů:

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

Novela zákona o pedagogických pracovnících byla 12. 9. 2014 zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 197. Text novely zde Připravili jsme pro Vás ke stažení úplné znění předpisu s vyznačením změn, text si můžete bezplatně stáhnout zde

----------------------------------------------------

Personální kancelář Platy - verze 6.5.x.

Personální kancelář Platy

Před aktualizací na verzi 6.5.x. si přečtěte pokyny zde

Úplné znění NV 564/2006 Sb. ve znění 303/2014 Sb. ke stažení zde

Historie - aktualizace k 1.11.2014 verze 6.4.5-6. - pokyny zde
- přechodová aktualizace novely NV č. 224/2014 Sb.

Dotazy k aktualizacím a případným chybovým hlášením budou průběžně zveřejňovány pod tlačítkem v levé navigační liště webu Aktualizace - Vaše dotazy (FAQ)

Nové verze 6.5.x aktualizují program dle novel 224/2014 Sb. a 303/2014 Sb.

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdovou účetní a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Od roku 2014 je program určen i pro soukromé školy, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

 

Evidence pracovní doby a nejen to! + Kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Uvolněna nová verze 2.5.1. pro rok 2015.

Implementováno řešení evidence práce pedagogů dle § 22a odst. 2) a 3) zákona o pedagogických pracovnících.

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

 

Pokladna - zahoďte papírovou verzi - je ideální čas k přechodu na nový účetní rok!

Pokladna

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů. (aktuální verze 2.4.1)

Více o pokladně zde

 


------------------------------------------------------------------------------

Události ve školské a pracovněprávní legislativě:

Co přináší novela školského zákona (ve zkratce)

Rozsáhlá novela školského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 17. dubna 2015. Poslanci nepřijali ustanovení o registru pedagogických pracovníků. Novela se dotkla mnoha paragrafů, přitom ne všechny budou účinné od stejného data. Jen v tomto roce budou postupně platná tři znění, a to od 1.1. 2015 do 30. 4. 2015, dále od 1. 5. 2015 do 31. 8. 2015 a od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a poslední znění zatím bez omezení od 1. 9. 2016 Všechna uvedená znění jsou implementována do současné novely. Orientovat se v nich prostřednictvím zveřejnění ve Sbírce záknů bude velmi obtížné. Připravili jsme proto výklad jednotlivých ustanovení s grafickým znázorněním platnosti jednotlivých znění, které naleznete v naší publikaci.

Novela školského zákna se dotkla zejména vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, přijímání dětí do přípravných tříd základní školy, jednotných zadání závěrečných zkoušek, vzdělávání v cizím jazyce, školních řádů, omezení možnosti prodeje některých potravin a nápojů, pracovních poměrů ředitelů škol a školských zařízení, správního řízení ve školách, obcí při zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky.

Mimo jiné novelizovala mnoho dalších předpisů jako zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o specifických zdravotních službách a zákona o pedagogických pracovnících.

Dále stanovila MŠMT upřesnit zákonná ustanovení navazujícími vyhláškami, a to zejména konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a normovanou finanční náročnost, postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření, organizaci poskytování podpůrných opatření, organizaci a pravidla vzdělávání podle § 16 odst. 9, průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením, podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu, náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření, pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.

 

Zákon o pedagogických pracovnících

Novela č. 197/2014 Sb., byla zveřejněna ve Sbírce zákonu dne 12. 9. 2014. Řeší zejména situaci s nekvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kterým skončila výjimka k 31. 12. 2014 (ředitelé škol mohou na nezbytně nutnou dobu uplatnit výjimku pro některého ze svých zaměstnanců, který nesplňuje podmínky kvalifikace nebo u zaměstnanců, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi, upustit od plnění odborné kvalifikace, návrh dále řeší tzv. rodilé mluvčí a další odborné pracovníky ve školství, mezi které patří umělci, trenéři, mistři odborného výcviku). Účinnost novely - 1.1.2015.

Text předpisu si můžete stáhnout zde

Připravili jsme pro Vás ke stažení úplné znění předpisu s vyznačením změn, text si můžete bezplatně stáhnout zde

V této sovislosti jsme připravili 2 publikace:

Poslední novela č. 198/2012 přinesla především změny v získávání odborné kvalifikace, jejichž cílem je zajištění větší prostupnosti mezi některými kategoriemi pedagogických pracovníků a navrhuje novou úpravu odborné kvalifikace pro ty kategorie pedagogických pracovníků, které dosud odbornou kvalifikaci upravenu neměly. Dále přináší novou úpravu přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah (tzv. přespočetných hodin) a zpřesňuje a doplňuje některá ustanovení týkající se akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V září loňského roku jedinou formální změnu v textu zákona přinesl zákona č. 333/2016 Sb., o výkonu ústavní výchovy, který v § 5 a §16 slova "školských zařízení pro preventivně výchovnou péči" nahradil slovy "středisek výchovné péče".

Platové předpisy

Dne 1.11.2014 vešlo v účinnost nařízení vlády č. 224/2014 Sb. Ve veřejných službách a správě se zvedly platové tabulky o 3,5%. U učitelů v platové tabulce č. 8. byly změny platových tarifů provedeny nerovnoměrně. MŠMT zde projevilo snahu napravit dřívější pokřivení stupnic platových tarifů. Došlo k úpravě zvláštního způsobu určení platového tarifu (u pedagogických pracovníků nebude možné používat tarify v rozpětí, obdobně u nepedagogických pracovníků od 6. platové třídy výše). Následovala další novela č. 303/2014 Sb., která vložila novou tabulku č. 3 pro pracovníky v sociálních službách, opět došlo k přečíslování platových tabulek z 1 - 8 (NV224/2014 Sb.) na 1 - 9 (NV 303/2014 Sb.), rovněž příloha má nové číslo 10. Změnily se částky v tabulkách č. 2, č. 3, č. 6, č. 8, které se týkají pracovníků v sociálních službách a zdravotníků. Pedagogičtí pracovníci mají nově tabulku č. 9 (pouze přečíslování – bez změny částek), úředníci tabulku č. 4.

Dne 15. září 2014 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 204/2014 Sb. která upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,... S platností od 1. 1. 2015 bude činit minimální mzda 9 200 Kč (55 Kč/ hod) . V této souvislosti došlo i k úpravě nejnižší úrovně zaručené mzdy - text nařízení vlády zde

Zákoník práce

Zákon 303/2013 Sb. vnesl do zákoníku práce nová ustanovení v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku práce

Novela zákoníku práce ze dne 16. května 2013 se týká zejména úpravy § 39, uvolnění možnosti tzv. "řetězení pracovních poměrů" Novela nabyla účinnosti 1. srpna 2013 - znění novely naleznete zde

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. 4. 2012 přinesla celou řadu změn, která dotýká i pracovněprávních vztahů ve školách a školských zařízeních. Více se dočtete v naší rozsáhlé publikaci s celou řadou konkrétních doporučení a upozornění - Zákoník práce ve školské praxi, celý náklad byl rychle rozebrán, publikace je k dispozici v elektronické verzi (E_kniha).

Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.

V souvislosti se zákoníkem práce byly novelizovány i další předpisy, které úzce souvisí s pracovně právními vztahy, to se týká zejména zákona o specifických zdravotních službách. Předpis byl upraven novelou č. 47/2013 Sb., která nabyla účinnosti den 1. dubna 2013. Novela přinesla konec přechodného období a změny zejména ve vysílání zaměstnanců na prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Rovněž došlo ke změnám v termínech u vysílání zaměstnanců na preventivní lékařské prohlídky.